VALNÁ HROMADA

              Valná hromada je tvořena delegáty nominovanými oddíly, členy hlavního výboru a členy odvolací a revizní komise.

 

HLAVNÍ VÝBOR

             Oldřich Zimmel, předseda představesntva TJ

             Radim Heřman, místopředseda představenstva TJ (uvolněn pro výkon funkce)

             Bc. Josef Fríd, člen hlavního výboru

             Tomáš Chlaň, DiS., člen hlavního výboru

             Mgr. Tereza Chýnová, člen hlavního výboru

             Mgr. Lucie Mylerová Paurová, člen hlavního výboru

             Tomáš Peterka, člen hlavního výboru

             Ing. Vít Rada, MPA, člen hlavního výboru

             Eva Urbanová, člen hlavního výboru

 

PŘEDSTAVENSTVO TJ

           Oldřich Zimmel, předseda představenstva TJ

           Radim Heřman, místopředsa představenstva TJ (uvolněn pro výkon funkce)

 

ODVOLACÍ A REVIZNÍ KOMISE

           Ing. Stanislav Bůžek, člen odvolací a revizní komise

           Mgr. Tomáš Maruška, člen odvolací a revizní komise

           Mgr. Michal Rybák, člen odvolací a revizní komise 

Valná hromada 

Je nejvyšším orgánem TJ a tvoří ji delegáti s hlasem rozhodujícím, delegáti s hlasem poradním a hosté pozvaní hlavním výborem.

Delegáty s hlasem rozhodujícím na valnou hromadu delegují členské schůze oddílů a hlavní výbor, přičemž jsou delegáti s hlasem rozhodujícím sestaveni:

a) ze zástupců všech oddílů diferencovaně, podle počtu členů v oddíle. Do počtu 10-ti členů náleží oddílu 1 delegát. Dále pak za každých 50 členů v oddíle náleží oddílu 1 další delegát. Pokud je oddílem právnická osoba, vysílá na valnou hromadu 1 svého zástupce. Maximální počet delegátů s hlasem rozhodujícím je 50.

b) ze všech členů představenstva TJ, všech členů hlavního výboru a všech členů odvolací a revizní komise, pokud nespadají pod žádný oddíl.

Dále valnou hromadu tvoří delegáti s hlasem poradním a to jsou členové představenstva TJ, členové hlavního výboru a členové odvolací a revizní komise, pokud spadají pod některý z oddílů.

Do působnosti valné hromady náleží zejména:

 • rozhodnutí o zrušení TJ s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze, či rozdělení, včetně způsobu vypořádání majetku
 • rozhodnutí o změně stanov, včetně názvu, rozhodnutí o změně sídla, či symboliky však náleží do působnosti hlavního výboru,
 • volba a odvolání členů hlavního výboru,
 • volba a odvolání členů odvolací a revizní komise,
 • schválení zprávy o hospodaření TJ za období od posledního zasedání valné hromady,
 • schválení zprávy o činnosti hlavního výboru za období od posledního zasedání valné hromady,
 • schválení zprávy o činnosti odvolací a revizní komise za období od posledního zasedání valné hromady,
 • schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řádu valné hromady, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
 • schvalování výše členských příspěvků.

Hlavní výbor

Je výkonným orgánem TJ a zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJ v období mezi zasedáním valné hromady a činní příslušná provozní a ekonomická rozhodnutí. Hlavní výbor má počet členů stanovený zpravidla na každé valné hromadě, přičemž minimální počet členů je 5 a maximální počet členů je 9. Členy hlavního výboru se stávají automaticky členové představenstva TJ, kteří se do stanoveného počtu započítávají. Počet členů hlavního výboru musí být lichý. Funkční období volených členů hlavního výboru je čtyřleté (vyjma členů představenstva TJ, jejichž funkční období coby členů hlavního výboru je spjaté s jejich funkcí). 

Hlavní výbor:

 • zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
 • schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJ (řády, směrnice a nařízení), pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
 • schvaluje podklady pro zasedání a rozhodování valné hromady,
 • dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ,
 • v případě návrhu člena, přezkoumává rozhodnutí výboru oddílu o jeho vyloučení,
 • je odvolacím orgánem při disciplinárním řízení, které vede výbor oddílu,
 • vede disciplinární řízení proti svým členům a oddílům,
 • vede členy, a zvláště pak výboru oddílů k co nejúčelnějšímu využívání svěřených sportovišť, svěřených nebo přidělených finančních a materiálních prostředků, dbá o dosažení nejvyšších příjmů z vlastní činnosti,
 • projednává s výbory oddílů případné změny v jejich rozpočtu a účelné přerozdělení prostředků, které TJ získala nad rámec očekávaných příjmů,
 • zajišťuje řádné vedení členské základny a úzce spolupracuje se střešní sportovní organizací, které je TJ členem,
 • zajišťuje vzájemnou výhodnou spolupráci s ostatními sportovními organizacemi, jinými organizacemi, podniky a jednotlivci,
 • zajišťuje optimální využití, provoz, údržbu a výstavbu tělovýchovných zařízení sloužících k zajištění úkolů TJ,
 • schvaluje přijetí nových členů,
 • schvaluje zřízení a zrušení oddílů TJ,
 • zajišťuje archivaci všech důležitých materiálů a dokumentů TJ,
 • volí a odvolává členy představenstva TJ a schvaluje jim dohodu o výkonu funkce,
 • jmenuje a odvolává vedoucího zaměstnance v rámci TJ, je-li tato funkce zřízena,
 • stanovuje počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr,
 • rozhoduje o využití sportovišť, jak pro oddíly, tak pro veřejnost,
 • rozhoduje o rozdělení společných dotací mezi oddíly i provoz,
 • schvaluje rozpočet TJ, výsledek hospodaření, roční závěrku TJ, výroční zprávu TJ a zápis o provedených inveturách,
 • rozhoduje o prominutí pohledávek,
 • rozhoduje o poskytnutí darů třetím osobám nad 20 tis. Kč,
 • rozhoduje o založení a o zrušení právnických osob a o členství v jiných právnických osobách a deleguje do nich své zástupce,
 • rozhoduje o zřízení, zrušení, sestavení a náplni činnosti poradních orgánů TJ (komisí), které může zřídit,
 • rozhoduje o nakládání s movitým i nemovitým majetkem,
 • schvaluje plán investic a oprav TJ z vlastních zdrojů a požadavky v této oblasti na územně samosprávné celky,
 • řeší případné spory mezi oddíly.

 

Představenstvo TJ

Je kolektivním statutárním orgánem TJ a počet jeho členů stanovuje hlavní výbor, přičemž tento počet nesmí být vyšší než 1/3 stanoveného počtu členů hlavního výboru. Představenstvo si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, popř. místopředsedy.

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami, vnitřními předpisy, či rozhodnutím valné hromady a hlavního výboru svěřeny jinému orgánu.

Za představenstvo, potažmo za TJ,  jedná navenek každý člen představenstva samostatně tak, že k vytištěnému názvu TJ připojí svůj podpis.

 

Odvolací a revizní komise

Dohlíží, jsou-li záležitosti TJ řádně vedeny a vykonává-li TJ činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy TJ. Dále je odvolacím orgánem v disciplinárním řízení.

Odvolací a revizní komise má nejméně tři členy, přičemž počet členů musí být lichý. 

Odvolací a revizní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům TJ, oddílům a členům.

Do působnosti odvolací a revizní komise náleží zejména:

 • kontrola hospodaření TJ,
 • kontrola hospodaření oddílů,
 • kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak TJ, tak oddílů,
 • kontrola, zda jsou záležitosti rozhodovány ve správném orgánu dle stanov a v souladu s vnitřními předpisy spolku,
 • být odvolacím orgánem při disciplinárních řízení, které vede hlavní výbor.